04 februari 2013

WHO föreslår tuffare gränsvärden

I ett gemensamt pressmeddelande från FNs Världshälsorganisation WHO och kommissionen, föreslår WHO nu att EU ska anta striktare gränsvärden för luftkvalitet, både för små partiklar (PM 2.5) och kvävedioxid (NO2).  

Förslaget har tillkommit som ett resultat av ett nära samarbete mellan institutionerna, där vi har bett WHO att utvärdera de senaste vetenskapliga rönen om sambanden mellan luftkvaliteten och negativa hälsoeffekter och svara på ett antal vetenskaps-relaterade frågor inom ramen för den pågående luftöversynen. Slutrapporten presenteras först i april, men redan nu lägger man fram flera av slutsatserna.

WHO-slutsatserna väger mycket tungt, och ger oss en rad goda argument för att stärka snarare än att försvaga det existerande regelverket, så som vissa medlemsländer och industrirepresentanter fortsatt argumenterar för. Dessa röster kommer knappat att tystna, men de får svårare att göra sig hörda när de senaste vetenskapliga rönen pekar i motsatt riktning.